Spletna stran učiteljice Marijane Fidel.
 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Učni načrt predmeta tehnika in tehnologija:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_tehnika_tehnologija.pdf

 

DATUMI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA v šolskem letu 2019/2020